Choď na obsah Choď na menu
 


25.9.2013

25. 9. 2013

Školský  poriadok pre žiakov školy

 

 Ak chceš prichádzať do školy s radosťou a cítiť sa v škole príjemne, musíš   dodržiavať tieto pokyny  vnútorného poriadku školy:

 

A. Dodržuj pravidlá slušného správania:

- nerob iným to, čo nechceš, aby iní robili tebe,

- silnejší nebije slabšieho, pretože ešte silnejší môže zbiť silného,

- maj úctu k sebe, rodičom, priateľom, starším, učiteľom, ale neponižuj sa,

  - pri prvom stretnutí, najmä ráno, pozdrav rodičom, súrodencom, starším, všetkým učiteľom v škole i mimo nej. Nezabudni 

    pozdraviť aj kuchárky a upratovačky,   

- buď primerane sebavedomý, hrdý na seba, na rodičov, priateľov, ale slušný a ochotný pomôcť, pretože aj ty budeš  niekedy potrebovať pomoc,

  - buď čistotný, pretože čistota je základ zdravia,

  - staraj sa o svoje zdravie všestranne, telesnou námahou, prácou, cvičením,

  - buď samostatný, uč sa a pracuj na sebe, pretože nevieš, kedy ti to bude  v živote potrebné,

  - buď hoden úcty človeka!  

 

B. So svojimi ťažkosťami sa obracaj v prvom rade na svojho triedneho učiteľa, pretože on ti v škole nahrádza rodičov a zodpovedá za teba:

- preto sa ti zakazuje opustiť priestor školy počas vyučovania, bez písomného  súhlasu triedneho učiteľa,  vychovávateľa,

- chráň a zveľaďuj majetok školy, mysli aj na iné deti, ktoré prídu do školy po  tebe,

- neznečisťuj školský priestor, ani priestor pred školou odpadkami, ktoré patria  do koša,

- plne rešpektuj pokyny službukonajúceho učiteľa,

- v prípade onemocnenia informuj telefonicky alebo prostredníctvom  spolužiaka triedneho učiteľa,

- do školy nenos väčšie sumy peňazí a cenné veci,

- v jedálni a pred jedálňou sa správaj disciplinovane, dodržuj pravidlá  stolovania,

 

 C. Čo má vedieť každý žiak našej školy:

 vyučovanie sa začína o 8,00 hod., popoludní podľa rozvrhu hodín(14,00 h). Vstup do  školskej budovy a do šatní je od 7,45 hod.

-  v šatni sa prezuj ( vhodná obuv), topánky si ulož, prezúvky daj do vrecúška  a zaves na háčik,

-  na telesnú výchovu žiaci používajú predpísaný úbor, na pracovné vyučovanie  ochranný odev,

 - šatne otvára šatniar, resp. dozorkonajúci učiteľ, zatvára ich určený šatniar o 7,55 hod. V nutných  prípadoch počas  vyučovania môže  žiak vstúpiť do šatne, ale len v sprievode  žiaka- šatniara,

-  akékoľvek straty má žiak hlásiť po zistení triednemu učiteľovi alebo  vyučujúcemu, ktorý vykoná šetrenie,

-  počas vyučovania sa žiak správa disciplinovane, riadi sa pokynmi  vyučujúceho,

-  zakazuje sa počas malých prestávok behať po chodbách, pohybovať sa mimo triedu,

- počas veľkej prestávky sa žiaci zdržujú na svojom poschodí, resp. na  školskom dvore. Počas veľkej  prestávky v triede 

   zostávajú len týždenníci,  ktorí  triedu dajú do poriadku ( vyvetrajú, umyjú tabuľu, polejú  kvety, pripravia  kriedy ). 

  Vyučujúci vyvedú žiakov z tried na chodbu,

-  počas  prestávok, vrátane vyučovania, je zakázané navštevovať suterénne  priestory,

  presuny žiakov na delené hodiny ( jazyky, ETV,NBV, TEV a TEH ) sa  uskutočňujú pred koncom prestávky.

Žiaci na  vyučujúceho čakajú  pred triedou. Kmeňoví žiaci po návrate do svojej triedy si skontrolujú stav  triedy a prípadné  poškodenie ihneď hlásia triednemu učiteľovi,

- po skončení vyučovania každý žiak urobí poriadok pod svojou lavicou, v lavici, zdvihne svoju stoličku na pracovný stôl, lavicu,

 -  po poslednej vyučovacej hodine týždenníci dajú triedu do poriadku, učiteľ  uzamkne tried, žiaci si uložia veci do svojich šatňových skriniek a odchádzajú do jedálne. Nestravujúci sa žiaci idú domov.

 

 

Na popoludňajšie vyučovanie:

  -  žiaci čakajú vyučujúceho v priestoroch dohodnutých s vyučujúcim, kde si ich vyzdvihne učiteľ NP alebo záujmového krúžku,

  -  pre pobyt žiakov, ktorí navštevujú ŠKD platia pokyny dané vychovávateľkou ŠKD, ktoré sú prerokované  s riaditeľom  školy,

  -  pri akciách počas vyučovania i mimo neho sa žiak správa podľa pokynov  učiteľa, ktorý je zodpovedný za bezpečnosť  detí   počas presunu tam i späť. Uvoľniť ich môže len na základe písomného súhlasu rodičov.

 -  pri úmyselnom poškodení školského zariadenia alebo rozbití okna je žiak, ktorý škodu spôsobil, povinný ju v plnom  rozsahu nahradiť. Poškodené zariadenie opraví školník,

   - žiakom sa zakazuje nosiť do školy také veci, ktoré by mohli narušiť výchovu  mládeže, ohroziť zdravie, prípadne i život,

  - ak sa žiak nemohol z vážnych dôvodov pripraviť na vyučovaciu hodinu, ospravedlní sa na začiatku vyučovacej hodiny,

-  ak nemôže prísť do školy pre príčinu, ktorá je vopred známa, požiada rodič o jeho uvoľnenie ( 3 dni uvoľní tr.  učiteľ,  

   dlhšie obdobie riad. školy na základe písomnej žiadosti rodiča).

 

 Povinnosti týždenníkov:

- na začiatku každej vyučovacej hodiny nahlási vyučujúcemu mená chýbajúcich žiakov,

 - na začiatku veľkej prestávky sa postará, aby bola trieda vyvetraná a žiaci opustili triedu,

 - postará sa, aby v triede bola pripravená krieda, umytá tabuľa, resp. poutieraná po každej vyučovacej hodine,

 - dbá dôsledne o poriadok v triede, aby po triede neboli nijaké odpadky,

- po skončení poslednej vyučovacej hodiny skontroluje poriadok v triede, vyloží stoličky, ktoré „zabudli“ vyložiť jeho spolužiaci, 

 zatvorí okná a prípadné nedostatky, ktoré nemôže odstrániť sám, hlási učiteľovi,

 - v prípade neplnenia si povinností triedny učiteľ môže udeliť primerané výchovné opatrenie.

 

Povinnosti žiakov v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti na vyučovaní a školských akciách

Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok, ako i na podujatiach organizovaných školou chrániť svoje zdravie i zdravie svojich spolužiakov.

Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole oboznámení na začiatku školského roka triednym učiteľom. V prípadoch zvýšeného ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiaka pri niektorých činnostiach sú žiaci oboznámení s pokynmi na predchádzanie úrazom. Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia /BOZ/ a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom.

V prípade úrazu alebo náhleho ochorenia žiak ihneď informuje vyučujúceho, dozorkonajúceho učiteľa alebo najbližšiu dospelú osobu.

 

D. Aj žiak má svoje práva :

 Žiak má právo na :

vzdelanie zamerané na rozvoj jeho osobnosti, talentu, rozumových a fyzických schopností

zrozumiteľný výklad učiva odpoveď na otázky týkajúce sa preberaného učiva

objektívne hodnotenie svojich vedomostí a zručností

oboznámenie sa s kritériami a výsledkami hodnotenia v primeranom čase

využívanie pomoci triedneho učiteľa, výchovného poradcu, koordinátora drogovej prevencie

ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov

primerané vyjadrenie svojho názoru na akýkoľvek problém

výber budúceho štúdia

prestávku, ako ju stanovuje vnútorný poriadok školy

výber spolusediaceho, pokiaľ svojím správaním neruší priebeh vyučovania

voľbu náplne prestávky, pokiaľ zachováva pravidlá bezpečnosti a neruší ostatných

návštevu ŠKD, nepovinného predmetu a záujmového krúžku, ktoré zriadila škola

účasť na školských a mimoškolských aktivitách, ktoré organizuje škola a ZR

komisionálnu a opravnú skúšku.

 

Ďalej podľa Dohovoru o právach dieťaťa  žiak:

má právo byť chránený pred akoukoľvek formou diskriminácie

pri akomkoľvek konaní týkajúcom sa jeho osoby sa musí brať ohľad na jeho najlepšie záujmy

má právo vyjadriť svoj názor a na to, aby jeho názor brali do úvahy

má právo získavať informácie v rôznych formách, vrátane umenia, tlače, písania

má právo na slobodu združovania a pokojného zhromažďovania

nebude vystavovaný zasahovaniu do jeho súkromia, rodiny, domova a korešpondencie

bude mať prístup k informáciám z rôznych zdrojov, zvláštny pozor sa dáva na menšiny a podporu zásad na ochranu detí pred škodlivými materiálmi

má právo na ochranu pred všetkými formami zneužívania

má právo na vzdelanie, ktoré podporuje jeho osobnostný rozvoj a talent, prípravu na zodpovedný život v dospelosti, rešpekt voči ľudským právam, kultúrnym a národným hodnotám našej krajiny

patriaci k menšinovej alebo domorodej skupine má právo žiť v zhode so svojou kultúrou

má právo na ochranu pred škodlivými formami práce

má právo na ochranu pred nezákonným požitím narkotík a sexuálnym vykorisťovaním

byť v bezpečí a aby sa mu neubližovalo

Pochvaly a iné ocenenia

 udeľujú sa za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za dlhodobo úspešnú prácu pre kolektív. 

 

Škola udeľuje:

pochvalu od vyučujúceho do žiackej knižky

 pochvalu od triedneho učiteľa

pochvalu od riaditeľa školy

diplom, vecná odmena

 

Osobitné pokyny na ochranu zdravia a majetku školy a na zamedzenie vymeškávania vyučovania

Žiakom sa zakazuje nosiť do školy predmety  ohrozujúce vlastné zdravie a zdravie spolužiakov a pedagogických zamestnancov /nože, chemikálie, alkohol, tabakové výrobky, výbušniny.../ a väčšie sumy peňazí.

Žiak musí chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov. Žiak nevykonáva činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé, najmä fajčenie, pitie alkoholických nápojov, požívanie zdraviu škodlivých látok.

Počas vyučovania žiak nesmie používať mobilný telefón. Použiť ho môže iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo riaditeľa alebo jeho povereného zástupcu. Pri porušení tohto zákazu má učiteľ právo žiakovi odobrať vypnutý mobilný telefón a uschovať ho u tajomníka školy až do doby pokiaľ si ho nevyzdvihne rodič žiaka.

Pred skončením vyučovania žiak nesmie bez dovolenia vychádzať zo školskej budovy, zdržiavať sa v školských priestoroch v čase mimo vyučovania môže žiak len za podmienok určených školským poriadkom.

Za drahé osobné veci, nepotrebné na vyučovanie / šperky, walkmany, mobilné telefóny.../ si žiak zodpovedá sám.

 

Zvlášť prísne sa zakazuje nosiť do školy, tiež prechovávať a užívať všetky druhy drog!

Porušenie tohto zákazu/ podľa miery a spôsobu/ bude škola riešiť nasledovnými spôsobmi:

predvolanie rodičov do školy a pohovor s nimi

znížená známka zo správania

oznámenie školskému psychológovi a na príslušné Protidrogové centrum

nahlásenie na sociálny odbor

oznámenie  policajnému zboru

Zakazuje sa poškodzovať zariadenie školy. Pri zistení úmyselného poškodenia školského majetku, bude škola vymáhať od rodičov náhradu škody.

Žiakom sa zakazuje v areáli školy hrať hazardné hry.

Pri neospravedlnenom vymeškaní vyučovania použije škola tieto  opatrenia:

predvolanie rodiča

písomné upozornenie rodičom

oznámenie sociálnemu odboru /15 a viac hodín v mesiaci/

hlásenie priestupku na sociálny odbor / nad 60 neospravedlnených hodín/

podnet na trestné stíhanie rodičov

 

Žiakom sa prísne zakazuje šikanovať spolužiakov, vydierať, kradnúť a ubližovať si navzájom.

Opatrenia na posilnenie disciplíny

 Ukladajú sa žiakom za závažné alebo opakované previnenia. Spravidla predchádzajú zníženiu známky zo správania. Každému opatreniu predchádza objektívne prešetrenie previnenia. Podľa jeho závažnosti sa ukladá niektoré z týchto opatrení :

zápis do žiackej knižky

napomenutie od triedneho učiteľa

pokarhanie triednym učiteľom

pokarhanie riaditeľom školy

znížená známka zo správania podľa závažnosti priestupku :

                     - za dva neospravedlnené dni je riaditeľské pokarhanie.

                     - za viac ako dva neospr.dni až 30 neospr.h. je znížená známka na druhý stupeň.

                     - za viac ako 30 neospr. h.  až 100 neospr.  h. je znížená známka na tretí stupeň.

                     - za viac ako 100 neospr. h. je znížená známka na štvrtý stupeň.

 Ak sa žiak dopustí ďalšieho závažného previnenia voči školskému poriadku ( okrem  záškoláctva ), bude jeho známka zo správania znížená o ďalší stupeň.

 

E. Práva a povinnosti zákonných zástupcov v škole

 

Zákonný zástupca žiaka má právo:

1.       Vybrať pre svoje dieťa školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti, právo na slobodnú voľbu školy možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovnovzdelávacej sústavy (štátna, súkromná, cirkevná)

2.       Žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole žiakom poskytovali informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona

3.       Oboznámiť so školským vzdelávacím programom školy a školským poriadkom, zverejnené sú na prístupnom mieste a internetovej stránke školy

 

Školský poriadok pre žiakov platí rovnako na školskom výlete, lyžiarskom výcviku a v ŠvP s aktuálnymi dodatkami.

                                                                                                               

                                                                                                Mgr. M. Hronská

                                                                                                   riaditeľka školy